Επισκευή - Δομητική Ενίσχυση

Πολλές Φορές η Μόνη Λύση για ένα Ασφαλές Κτίριο

Η επιτυχής επισκευή, προστασία ή δομητική ενίσχυση των κατασκευών σκυροδέματος που έχουν υποστεί βλάβες ή φθορά απαιτεί επαγγελματική εκτίμηση, μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη μιας τεχνολογικά ορθής στρατηγικής. Τα κύρια στάδια της διαδικασίας είναι:

  • Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης της Κατασκευής
  • Διάγνωση των Αιτιών του Μηχανισμού Φθοράς
  • Καθορισμός των Αντικειμενικών Στόχων της Επισκευής και Προστασίας
  • Επιλογή της Κατάλληλης Στρατηγικής Επισκευής και Προστασίας
  • Καθορισμός των Μελλοντικών Απαιτήσεων και Διαδικασιών Συντήρησης

Ισχύουν ευρωπαϊκά πρότυπα για όλα τα στάδια της διαδικασίας τα οποία λειτουργούν και ως οδηγός καλής εκτέλεσης κατασκευής δομητικών ενισχύσεων και επισκευών.

Pin It on Pinterest

Share This